Koop- & Verkoopvoorwaarden

Algemene koop-en verkoopvoorwaarden Schaap Holland NL (Klik voor download)

Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden

1.1 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn aanvullend van toepassing, voor zover niet in strijd met de overeenkomst en de Algemene koop- en verkoopvoorwaarden van Schaap Holland B.V.:

  • De RUCIP-voorwaarden, laatste versie, indien de overeenkomst een handelspartner betreft gevestigd buiten Nederland.
  • De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen (hierna: AHP), vastgesteld door NAO, LTO, VAVI en NAV (laatste versie), indien de overeenkomst pootgoed betreft en gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland.
  • De AHV-voorwaarden (Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in aardappelen vastgesteld door de VBNA en VENEXA), indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland.

1.2 Uitdrukkelijk wijst Schaap Holland B.V. af algemene voorwaarden van verkoper of koper, die in strijd zijn met de door Schaap Holland B.V. gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen vooraf schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 2. Kwaliteitsgarantie

2.1 Voor pootaardappelen geldt dat Schaap Holland B.V. levert op basis van de normen die in het keuringsreglement van een officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse pootaardappelen zijn gesteld. Tenzij expliciet is overeengekomen, worden door Schaap Holland B.V. geen aanvullende garanties gegeven. Schaap Holland behoudt zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.

Artikel 3. Voorwaarden voor verkoop pootgoed van Schaap Holland B.V. met kwekersrecht

3.1 Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag, behoudens een schriftelijke overeenkomst met Schaap Holland B.V. met daarin vastgelegd de te betalen billijke vergoeding, niet voor verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.

3.2 Koper is gehouden om op verzoek van Schaap Holland B.V. aan Schaap Holland B.V. alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie koper pootgoed afkomstig van Schaap Holland B.V. verder heeft doorgeleverd of verkocht.

3.3 Koper verleent Schaap Holland B.V. en zijn vertegenwoordigers het recht alle velden geplant met pootaardappelen gekocht van Schaap Holland B.V. te inspecteren, testen en controleren. Koper dient op verzoek van Schaap Holland B.V. of zijn vertegenwoordigers alle velden aan te geven die met pootaardappelen afkomstig van Schaap Holland B.V. zijn geplant.

3.4 Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, tenzij te velde of in de opslag aan controlerende instanties die namens Schaap Holland B.V. van een aan hem geleverd beschermd ras controlerende handelingen te verrichten. Koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor het onderzoek relevant zijn.3.5 Koper is gehouden alle medewerking te verlenen, die door de verkoper wordt gewenst, waaronder de medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval Schaap Holland B.V. in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten.

3.6 Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden geplant in het land van de koper en mag niet worden geëxporteerd.

3.7 Koper is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het bepaalde in artikel 3.1 tot en met 3.6 te bedingen met zijn afnemer(s). Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor naleving ervan door zijn afnemer(s).

3.8 Ingeval koper de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is verkoper gerechtigd een schadevergoeding, waaronder mede begrepen winstderving te vorderen.

Artikel 4. Overmacht en oogstvoorbehoud

4.1. Schaap Holland B.V. behoudt zich het recht voor verkopen slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de beschikbare voorraad ontoereikend is.

4.2 Al onze verkopen van agrarische producten, ongeacht of Schaap Holland B.V. of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Schaap Holland B.V. het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereen­komstig te verminderen. Daarvan is onder meer sprake als de door Schaap Holland B.V. op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al haar afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Schaap Holland B.V. dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. Schaap Holland B.V. is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

4.3. In de RUCIP, AHP en de VBNA-Venexa voorwaarden is een overmachtsbepaling opgenomen. Schaap Holland B.V. verduidelijkt deze bepalingen en vult ze als volgt aan. Schaap Holland B.V. kan zich als koper op overmacht beroepen onder meer (dus niet uitsluitend) als (direct of indirect) er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor Schaap Holland B.V. de aardappelen niet of niet volledig wil afnemen. Dergelijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een afname van de verwerkingsmogelijkheid bij en/of behoefte aan aardappelen bij de afnemers van Schaap Holland B.V. en/of in de verdere keten, tekort aan verpakkingsmateriaal en andere hulpmiddelen om de goederen te vervoeren, vermindering van afzetmogelijkheden (zoals vermindering vraag, minder transportmogelijkheden, sluiten van grenzen), overheidsmaatregelen etc. etc. In dergelijke gevallen kan en mag Schaap Holland B.V. de overeenkomst geheel of (de keuze is aan haar) gedeeltelijk ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de verkoper.

Artikel 5. Klachten en schadevergoedingen

5.1 Alle aansprakelijkheid van Schaap Holland B.V. is beperkt tot een maximum bedrag van € 10.000,00. Indien het factuurbedrag van de goederen waarop de schade betrekking heeft lager is dan € 10.000,00, dan geldt als maximale schadevergoeding het factuurbedrag. Schaap Holland B.V, is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en winstderving.

5.2 Ter aanvulling op het bepaalde in de AHP artikel 33 is Schaap Holland B.V. niet aansprakelijk voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij Schaap Holland B.V. op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant en/of gesneden.

5.3 Koper is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat deze schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het product te voorkomen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij twijfelachtig is en geen betalingszekerheden zijn verstrekt, is Schaap Holland B.V. gerechtigd alsnog een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoening van de zekerheidsstelling heeft Schaap Holland B.V. het recht de overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding te eisen.

6.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper een rente vergoeding verschuldigd van 12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand wordt gerekend, zonder dat de in gebreke stelling nodig is.

6.3 In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

Artikel 7. Recht en arbitrage

7.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen worden – in afwijking van de bovengenoemde branchevoorwaarden – beslecht door arbitrage volgens het arbitragereglement van de Stichting Geschillen in de landbouw c.a. te Wageningen. De arbitrage vindt plaats in Wageningen. De voertaal is Nederlands.

7.3 Het recht om Schaap Holland B.V. in een procedure te betrekken, vervalt twee maanden nadat is gebleken dat het geschil niet in der minne kan worden opgelost.

7.4 Alle vorderingen op Schaap Holland B.V. verjaren zes maanden nadat de vordering is ontstaan.