Koop- & Verkoopvoorwaarden

Algemene koop- en verkoopvoorwaarden consumptie & pootgoed van Schaap Holland B.V.
Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden
1.1 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn van toepassing:
• De RUCIP-voorwaarden 2006, indien de overeenkomst een handelspartner betreft
gevestigd buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
• De NASPM-voorwaarden voor een overeenkomst met een handelspartner in het
Verenigd Koninkrijk.
• De NAO handelsvoorwaarden, indien de overeenkomst pootgoed betreft en gesloten is
met een handelspartner gevestigd in Nederland.
• De AHV-voorwaarden (Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in aardappelen
vastgesteld door de VBNA en VENEXA), indien de overeenkomst consumptieaardappelen
betreft en gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland.
Alsmede aanvullend de in de volgende artikelen vermelde voorwaarden:
1.2 Uitdrukkelijk wijst Schaap Holland B.V. af algemene voorwaarden van verkoper of koper,
die in strijd zijn met de door Schaap Holland B.V. gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij
partijen vooraf schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.
Artikel 2. Kwaliteitsgarantie
2.1 Voor pootaardappelen geldt dat Schaap Holland B.V. levert op basis van de normen die in
het keuringsreglement van een officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse
pootaardappelen zijn gesteld. Tenzij expliciet is overeengekomen, worden door Schaap Holland
B.V. geen aanvullende garanties gegeven. Schaap Holland behoudt zich het recht voor om
strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.
Artikel 3. Voorwaarden voor verkoop pootgoed van Schaap Holland B.V. met kwekersrecht
3.1 Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag, behoudens een schriftelijke overeenkomst
met Schaap Holland B.V. met daarin vastgelegd de te betalen billijke vergoeding, niet voor
verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.
3.2 Koper is gehouden om op verzoek van Schaap Holland B.V. aan Schaap Holland B.V. alle
namen en adressen te leveren van partijen aan wie koper pootgoed afkomstig van Schaap
Holland B.V. verder heeft doorgeleverd of verkocht.
3.3 Koper verleent Schaap Holland B.V. en zijn vertegenwoordigers het recht alle velden
geplant met pootaardappelen gekocht van Schaap Holland B.V. te inspecteren, testen en
controleren. Koper dient op verzoek van Schaap Holland B.V. of zijn vertegenwoordigers alle
velden aan te geven die met pootaardappelen afkomstig van Schaap Holland B.V. zijn geplant.
3.4 Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, tenzij te
velde of in de opslag aan controlerende instanties die namens Schaap Holland B.V. van een aan
hem geleverd beschermd ras controlerende handelingen te verrichten. Koper dient daarbij
desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor het
onderzoek relevant zijn.
3.5 Koper is gehouden alle medewerking te verlenen, die door de verkoper wordt gewenst,
waaronder de medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval Schaap Holland
B.V. in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële
eigendomsrechten.
3.6 Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden geplant in het land van de
koper en mag niet worden geëxporteerd.
3.7 Koper is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het
bepaalde in artikel 3.1 tot en met 3.6 te bedingen met zijn afnemer(s). Koper is te allen tijde
verantwoordelijk voor naleving ervan door zijn afnemer(s).
3.8 Ingeval koper de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is verkoper gerechtigd
een schadevergoeding, waaronder mede begrepen winstderving te vorderen.
Artikel 4. Overmacht
4.1. Schaap Holland B.V. behoudt zich het recht voor verkopen slechts gedeeltelijk uit te voeren,
indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de beschikbare voorraad
ontoereikend is.
Artikel 5. Klachten en schadevergoedingen
5.1 Ter aanvulling op de RUCIP-voorwaarden art. 25 en in afwijking van de NAO
Handelsvoorwaarden art. 50 zal verkoper in geval van schade door de tegenpartij als vergoeding
nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de goederen, waarover gegronde klachten
bestaan.
5.2 Ter aanvulling op het bepaalde in NAO Handelsvoorwaarden artikel 33 is verkoper niet
aansprakelijk voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij de verkoper op een tijdstip
dat het pootgoed reeds was geplant.
5.3 Het bepaalde in AHV, artikel 55 zal in totaliteit nooit meer bedragen dan het factuurbedrag van
de goederen, waarop de schade betrekking heeft.
5.4 Koper is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat deze schade zo
beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het product te voorkomen.
Artikel 6. betalingsvoorwaarden
6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij
twijfelachtig is en geen betalingszekerheden zijn verstrekt, is Schaap Holland B.V. gerechtigd alsnog
een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoening van de zekerheidsstelling heeft
Schaap Holland B.V. het recht de overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding te eisen.
6.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na
factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de
koper een rente vergoeding verschuldigd van 12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand
wordt gerekend, zonder dat de in gebreke stelling nodig is.
6.3 In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement zijn wij gerechtigd
onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te
betreden.
Artikel 7. Recht
7.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


TERUG